Metallic Chrome Percy, Thomas, James, and Gordon by Fisher Price Mattel. Amazon affiliate link: https://amzn.to/3EOwFjN